DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych jest Michał Sekuła prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ”Czas na zdrowie” Michał Sekuła z siedzibą w Krakowie (30-612) ul. Przykopy 13 (dalej zwany jako „Czas na zdrowie” bądź zamiennie „Administrator”. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, Administratorem tych danych jest „Czas na zdrowie”

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy się kontaktować bezpośrednio z Administratorem pod adresem e-mail:kontakt@czasnazdrowie24.pl, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: www.czasnazdrowie24.pl .

Większość danych przekazują Państwo samodzielnie, w sposób dobrowolny. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia umowy związanej z świadczeniem usług medycznych. Administrator jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych w związku z tym zobowiązany jest przestrzegać zapisów art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Użyte poniżej skróty:

  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Rozporządzenie Min. Zdr. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

1) Dane obejmujące nazwisko, imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku noworodka numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, są niezbędne do udzielenia pomocy medycznej i stworzenia dokumentacji medycznej, a ich ustalenie poprzedza udzielenie jakiegokolwiek świadczenia. Odmowa podania powyższych danych równoznaczna jest z niemożliwością świadczenia pomocy medycznej oferowanej przez Administratora z uwagi na fakt, iż Administrator wpisany jest do rejestru podmiotów leczniczych co nakłada obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Dostęp do dokumentacji medycznej mają tylko upoważnione do tego osoby.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 i art. 25 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Min. Zdr.

2) Upoważnienie innych osób do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania tym osobom informacji o stanie Państwa zdrowia.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Min. Zdr.

3) W razie podania przez Państwa numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas rejestracji u Administratora, tą droga mogą być Państwu przesyłane informacje np. przypominające o terminie wizyty, jej odwołaniu, konieczności i sposobie przygotowania się do określonego badania bądź zabiegu, bądź też możliwości odbioru wyników badań analitycznych.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jest to tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest obsługa harmonogramu prowadzonych wizyt i zabiegów przez Administratora zmierzająca do jego jak największej efektywności.

4) Administrator jest przedsiębiorcą w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z tym ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu do czasu przedawnienia się roszczenia.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jest to tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prawo do dochodzenia wymagalnych roszczeń i obrony praw Administratora.

5) Administrator zobligowany jest wypełniać nałożone na przedsiębiorcę obowiązki podatkowe m.in. wystawiać paragony i faktury, co wiązać się może z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6) W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, możliwe jest kierowanie komunikacji marketingową dotyczącą prowadzonej przez Administratora działalności w szczególności o oferowanych produktach, usługach i akcjach promocyjnych. Komunikacja może się odbywać drogą elektroniczną, pocztową bądź telefoniczną w tym przez SMS w zależności od zakresu wyrażonej przez Państwa zgody i zakresu udzielonych informacji. Udzielenie zgody jest dobrowolne i może być w każdej chwili odwołane. Brak wyrażenia zgody na marketing bezpośredni nie może skutkować odmową zawarcia umowy przez Administratora i odmowy wykonania usługi medycznej.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7) Administrator nie przetwarza Państwa danych celem tzw. profilowania.

8) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu zapewnienia wykonania zawartej z Administratorem umowy, w tym w szczególności zapewnienia prawidłowości procedury leczniczej, a nadto dostawcom zaopatrującym Administratora, podmiotom prowadzącym obsługę prawną, rachunkowo-księgową jak i informatyczną Administratora. W sytuacji przekazywania danych Administrator zawiera z każdym z takich podmiotów umowę powierzenia Państwa danych osobowych zobowiązując podmiot przetwarzający (procesora) do zachowania właściwej poufności i bezpieczeństwa Państwa danych. O podmiotach z którymi zawarto umowy powierzenia mogą się Państwo dowiedzieć kontaktując się z Administratorem.

9) Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na podstawie art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest zobowiązany przechowywać dokumentację medyczną co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w tym artykule. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są do czasu upływu przedawnienia tych roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Dane osobowe zbierane ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na podstawie uzyskanej od Państwa zgody w celach marketingowych przetwarzane są od momentu jej udzielenia do czasu cofnięcia tej zgody. Zgodę można odwołać przez e-mail bądź pocztą. Po upływie wyżej wymienionych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

ZAKRES PAŃSTWA PRAW

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo również skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W razie woli skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień proszę o kontakt z Administratorem drogą elektroniczną pod wskazanym wyżej adresem e-mail.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie.